åŸ?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 八佰智能锁技术解决方æ¡?/title> <meta name="keywords" content="内容标题10" /> <meta name="description" content="内容标题10,¿´ÖøÔ¬Ò»„‚ÉíÉÏËùÉ¢°l¿Ö²ÀŒÁ¦¨€±PÏ¥¶ø×øˆÔ¶¨¨ˆÇ§Ì“ŠÐÐŤî^¨ˆÀä¹âÄÇÎ҂ƒÔ“ÔõôÞk" /> <meta name="author" content="¾|‘ç«™å»ø™®¾åQšäº’×íŸoÇ鳯¬Ž¬ŽÎ¢Î¢Ò»Ð¦è¯ºç§‘技-http://www.hunuo.com" /> <link rel="stylesheet" href="/Public/Home/css/style.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="/Public/Home/css/800_css.css" type="text/css" /> <script src="/Public/Home/js/jquery-1.7.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Public/Home/js/function.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/Public/Home/js/jquery.SuperSlide.2.1.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Public/Home/js/jcarousel.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Public/Home/js/jqzoom.js"></script> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="/Public/Home/css/800_index.css"> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="/Public/Home/css/800_index2.css"> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="/Public/Home/css/qq.css"> <script src="/Public/Home/js/jquery.min.js"></script> <script src="/Public/Home/js/jquery.hhService.js"></script> <script>$(function(){$("#hhService").fix({float:'right',minStatue:false,skin:'green',durationTime:1000})});</script> <link rel="stylesheet" href="/Public/Home/css/babailock.css" type="text/css" /> <script src="/Public/Home/js/szxue.js"></script> <script src="/Public/Home/js/webwidget_scroller_tab.js"></script> <script src="/Public/Home/js/img.js" language="javascript"></script> <script src="/Public/Home/js/slider.js"></script> <!--产品图横向滚åŠ?-> <script type="text/javascript"> var Speed_1 = 10; //速度(毫秒) var Space_1 = 20; //每次¿UÕdŠ¨(px) var PageWidth_1 = 290 * 4; //¾˜»é¡µå®½åº¦ var interval_1 = 3000; //¾˜»é¡µé—´éš”æ—¡à‰™—´ var fill_1 = 0; //整体¿UÖM½ var MoveLock_1 = false; var MoveTimeObj_1; var MoveWay_1="right"; var Comp_1 = 0; var AutoPlayObj_1=null; </script> <!--产品图横向滚åŠ?end--> <!--首页‹¹ähŠ¥è½®æ’­JS--> <script type="text/javascript"> function banner() { var bn_id = 0; var bn_id2 = 1; var speed33 = 5000; var qhjg = 1; var MyMar33; $("#banner .d1").hide(); $("#banner .d1").eq(0).fadeIn("slow"); if ($("#banner .d1").length > 1) { $("#banner_id li").eq(0).addClass("nuw"); function Marquee33() { bn_id2 = bn_id + 1; if (bn_id2 > $("#banner .d1").length - 1) { bn_id2 = 0; } $("#banner .d1").eq(bn_id).css("z-index", "2"); $("#banner .d1").eq(bn_id2).css("z-index", "1"); $("#banner .d1").eq(bn_id2).show(); $("#banner .d1").eq(bn_id).fadeOut("slow"); $("#banner_id li").removeClass("nuw"); $("#banner_id li").eq(bn_id2).addClass("nuw"); bn_id = bn_id2; }; MyMar33 = setInterval(Marquee33, speed33); $("#banner_id li").click(function () { var bn_id3 = $("#banner_id li").index(this); if (bn_id3 != bn_id && qhjg == 1) { qhjg = 0; $("#banner .d1").eq(bn_id).css("z-index", "2"); $("#banner .d1").eq(bn_id3).css("z-index", "1"); $("#banner .d1").eq(bn_id3).show(); $("#banner .d1").eq(bn_id).fadeOut("slow", function () {qhjg = 1;}); $("#banner_id li").removeClass("nuw"); $("#banner_id li").eq(bn_id3).addClass("nuw"); bn_id = bn_id3; } }) $("#banner_id").hover( function () { clearInterval(MyMar33); } , function () { MyMar33 = setInterval(Marquee33, speed33); } ) } else { $("#banner_id").hide(); } } </script> <!--首页‹¹ähŠ¥è½®æ’­JS END--> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.treboken.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.treboken.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="ktxxue" > <div style='display:none'><q id='2iKBSL'></q><tt id='2iKBSL'><dd id='2iKBSL'><noscript id='2iKBSL'><dl id='2iKBSL'><i id='2iKBSL'></i><dd id='2iKBSL'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='2iKBSL'></tr><td id='2iKBSL'></td><q id='2iKBSL'></q><dd id='2iKBSL'></dd><div id='2iKBSL'><button id='2iKBSL'><tfoot id='2iKBSL'><i id='2iKBSL'><dl id='2iKBSL'><i id='2iKBSL'><strike id='2iKBSL'><dt id='2iKBSL'></dt></strike></i></dl></i><pre id='2iKBSL'></pre></tfoot><u id='2iKBSL'></u><small id='2iKBSL'></small></button><tr id='2iKBSL'></tr></div><strike id='2iKBSL'></strike><label id='2iKBSL'></label><button id='2iKBSL'></button><optgroup id='2iKBSL'></optgroup><dd id='2iKBSL'></dd><sup id='2iKBSL'><del id='2iKBSL'><strike id='2iKBSL'><dd id='2iKBSL'></dd></strike></del></sup><fieldset id='2iKBSL'><p id='2iKBSL'></p></fieldset><big id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'><address id='2iKBSL'><dl id='2iKBSL'></dl></address><dd id='2iKBSL'></dd><table id='2iKBSL'><abbr id='2iKBSL'><strong id='2iKBSL'><blockquote id='2iKBSL'></blockquote></strong></abbr><td id='2iKBSL'><pre id='2iKBSL'></pre></td></table></big></big><q id='2iKBSL'><abbr id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'></thead></abbr></q><li id='2iKBSL'><q id='2iKBSL'><acronym id='2iKBSL'><dd id='2iKBSL'><td id='2iKBSL'><noframes id='2iKBSL'><tr id='2iKBSL'><strong id='2iKBSL'></strong><small id='2iKBSL'></small><button id='2iKBSL'></button><li id='2iKBSL'><noscript id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'></big><dt id='2iKBSL'></dt></noscript></li></tr><ol id='2iKBSL'><option id='2iKBSL'><table id='2iKBSL'><blockquote id='2iKBSL'><tbody id='2iKBSL'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='2iKBSL'></u><kbd id='2iKBSL'><kbd id='2iKBSL'></kbd></kbd></noframes><abbr id='2iKBSL'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='2iKBSL'><button id='2iKBSL'><abbr id='2iKBSL'></abbr></button></thead><button id='2iKBSL'><u id='2iKBSL'><u id='2iKBSL'></u></u><tr id='2iKBSL'><optgroup id='2iKBSL'><dd id='2iKBSL'><dfn id='2iKBSL'><tt id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'><optgroup id='2iKBSL'></optgroup></thead></tt><legend id='2iKBSL'></legend><noframes id='2iKBSL'><b id='2iKBSL'><form id='2iKBSL'></form></b></noframes></dfn><pre id='2iKBSL'></pre></dd></optgroup><dl id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'><dd id='2iKBSL'><td id='2iKBSL'><dir id='2iKBSL'></dir></td></dd></big><optgroup id='2iKBSL'></optgroup><dfn id='2iKBSL'></dfn></dl></tr></button><strong id='2iKBSL'></strong><ol id='2iKBSL'><dfn id='2iKBSL'><kbd id='2iKBSL'></kbd></dfn></ol><ul id='2iKBSL'></ul><noframes id='2iKBSL'></noframes><blockquote id='2iKBSL'></blockquote><fieldset id='2iKBSL'></fieldset><sup id='2iKBSL'><p id='2iKBSL'><tt id='2iKBSL'><sup id='2iKBSL'><bdo id='2iKBSL'><ol id='2iKBSL'><sup id='2iKBSL'><dl id='2iKBSL'><em id='2iKBSL'><label id='2iKBSL'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='2iKBSL'></address></sup></tt></p><fieldset id='2iKBSL'><noframes id='2iKBSL'><code id='2iKBSL'><strong id='2iKBSL'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='2iKBSL'></sup><div id='2iKBSL'><pre id='2iKBSL'><select id='2iKBSL'></select><td id='2iKBSL'></td></pre></div><kbd id='2iKBSL'><u id='2iKBSL'></u></kbd><div id='2iKBSL'></div><blockquote id='2iKBSL'></blockquote><q id='2iKBSL'></q><th id='2iKBSL'></th><big id='2iKBSL'></big><address id='2iKBSL'><b id='2iKBSL'><select id='2iKBSL'></select></b></address><code id='2iKBSL'></code><ul id='2iKBSL'><strike id='2iKBSL'></strike></ul><noscript id='2iKBSL'></noscript><pre id='2iKBSL'></pre><div id='2iKBSL'><p id='2iKBSL'></p></div><tfoot id='2iKBSL'></tfoot><thead id='2iKBSL'><bdo id='2iKBSL'></bdo></thead><kbd id='2iKBSL'></kbd><p id='2iKBSL'><fieldset id='2iKBSL'><style id='2iKBSL'></style></fieldset></p><acronym id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'><code id='2iKBSL'></code></big></acronym><noframes id='2iKBSL'><fieldset id='2iKBSL'></fieldset></noframes><ol id='2iKBSL'></ol><font id='2iKBSL'></font><td id='2iKBSL'><ol id='2iKBSL'></ol></td><center id='2iKBSL'></center><option id='2iKBSL'></option><legend id='2iKBSL'></legend><big id='2iKBSL'></big><sub id='2iKBSL'><ol id='2iKBSL'><li id='2iKBSL'><label id='2iKBSL'></label></li></ol></sub><i id='2iKBSL'><ol id='2iKBSL'></ol></i><del id='2iKBSL'></del><tr id='2iKBSL'><tr id='2iKBSL'><bdo id='2iKBSL'><form id='2iKBSL'><em id='2iKBSL'></em><ins id='2iKBSL'><center id='2iKBSL'><center id='2iKBSL'></center></center></ins><pre id='2iKBSL'><em id='2iKBSL'></em><abbr id='2iKBSL'><legend id='2iKBSL'><div id='2iKBSL'><center id='2iKBSL'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='2iKBSL'></b><noframes id='2iKBSL'><span id='2iKBSL'></span></noframes><font id='2iKBSL'><ol id='2iKBSL'></ol></font><td id='2iKBSL'><abbr id='2iKBSL'><option id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'></big></option></abbr><dfn id='2iKBSL'></dfn></td><form id='2iKBSL'><legend id='2iKBSL'></legend></form><td id='2iKBSL'><strike id='2iKBSL'><blockquote id='2iKBSL'></blockquote></strike></td><sup id='2iKBSL'><fieldset id='2iKBSL'><li id='2iKBSL'></li></fieldset></sup><option id='2iKBSL'></option><thead id='2iKBSL'></thead><del id='2iKBSL'></del><b id='2iKBSL'><tfoot id='2iKBSL'></tfoot><i id='2iKBSL'></i></b><sup id='2iKBSL'></sup><thead id='2iKBSL'></thead><kbd id='2iKBSL'></kbd><acronym id='2iKBSL'><strike id='2iKBSL'></strike></acronym><table id='2iKBSL'><select id='2iKBSL'></select></table><strong id='2iKBSL'></strong><center id='2iKBSL'></center><p id='2iKBSL'><b id='2iKBSL'><bdo id='2iKBSL'><span id='2iKBSL'></span></bdo></b></p><tr id='2iKBSL'><form id='2iKBSL'><strong id='2iKBSL'><dir id='2iKBSL'></dir></strong><th id='2iKBSL'></th></form><strong id='2iKBSL'><select id='2iKBSL'></select></strong></tr><form id='2iKBSL'><pre id='2iKBSL'></pre></form><code id='2iKBSL'></code><optgroup id='2iKBSL'></optgroup><strong id='2iKBSL'><td id='2iKBSL'><table id='2iKBSL'><legend id='2iKBSL'><legend id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'><fieldset id='2iKBSL'><q id='2iKBSL'><tfoot id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'><tt id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'></thead></tt></big><p id='2iKBSL'></p><button id='2iKBSL'><table id='2iKBSL'><ins id='2iKBSL'></ins><tt id='2iKBSL'><li id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='2iKBSL'><td id='2iKBSL'></td><tfoot id='2iKBSL'></tfoot></tr><strong id='2iKBSL'><span id='2iKBSL'><dfn id='2iKBSL'></dfn><bdo id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='2iKBSL'></button><ol id='2iKBSL'><font id='2iKBSL'><blockquote id='2iKBSL'><center id='2iKBSL'></center></blockquote></font></ol><strong id='2iKBSL'></strong><dl id='2iKBSL'><legend id='2iKBSL'></legend><sub id='2iKBSL'><small id='2iKBSL'></small></sub></dl><style id='2iKBSL'></style><pre id='2iKBSL'><code id='2iKBSL'></code></pre><big id='2iKBSL'></big><font id='2iKBSL'></font><bdo id='2iKBSL'></bdo><dfn id='2iKBSL'><dd id='2iKBSL'><button id='2iKBSL'><strike id='2iKBSL'><div id='2iKBSL'><div id='2iKBSL'><legend id='2iKBSL'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='2iKBSL'><q id='2iKBSL'></q></optgroup></dd><ol id='2iKBSL'><q id='2iKBSL'><dfn id='2iKBSL'><button id='2iKBSL'><tbody id='2iKBSL'><tbody id='2iKBSL'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='2iKBSL'></dl><fieldset id='2iKBSL'></fieldset><u id='2iKBSL'></u><div id='2iKBSL'><ins id='2iKBSL'></ins></div><strong id='2iKBSL'></strong><center id='2iKBSL'></center><strong id='2iKBSL'></strong><small id='2iKBSL'></small><td id='2iKBSL'><q id='2iKBSL'><q id='2iKBSL'><b id='2iKBSL'><optgroup id='2iKBSL'></optgroup></b></q><ol id='2iKBSL'><bdo id='2iKBSL'></bdo></ol><dd id='2iKBSL'><th id='2iKBSL'></th></dd><blockquote id='2iKBSL'></blockquote><ul id='2iKBSL'><style id='2iKBSL'></style></ul></q></td><noscript id='2iKBSL'></noscript><ol id='2iKBSL'></ol><p id='2iKBSL'></p><strong id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'></big><strike id='2iKBSL'><q id='2iKBSL'><sup id='2iKBSL'></sup></q></strike></strong><p id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'><acronym id='2iKBSL'><tfoot id='2iKBSL'><kbd id='2iKBSL'></kbd><form id='2iKBSL'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='2iKBSL'></fieldset><b id='2iKBSL'><dt id='2iKBSL'></dt></b><sup id='2iKBSL'></sup><label id='2iKBSL'></label><noframes id='2iKBSL'><ins id='2iKBSL'></ins></noframes><td id='2iKBSL'></td><dfn id='2iKBSL'></dfn><font id='2iKBSL'><style id='2iKBSL'></style></font><tr id='2iKBSL'><td id='2iKBSL'></td></tr><dfn id='2iKBSL'><ul id='2iKBSL'></ul></dfn><tr id='2iKBSL'></tr><abbr id='2iKBSL'></abbr><strong id='2iKBSL'></strong><dt id='2iKBSL'></dt><span id='2iKBSL'><label id='2iKBSL'><td id='2iKBSL'></td></label><address id='2iKBSL'></address></span><label id='2iKBSL'><bdo id='2iKBSL'><dt id='2iKBSL'><dl id='2iKBSL'></dl></dt></bdo></label><abbr id='2iKBSL'><optgroup id='2iKBSL'></optgroup></abbr><code id='2iKBSL'></code><address id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'></thead></address><td id='2iKBSL'><style id='2iKBSL'><tbody id='2iKBSL'></tbody><strong id='2iKBSL'></strong></style></td><ul id='2iKBSL'><ul id='2iKBSL'></ul></ul><del id='2iKBSL'></del><th id='2iKBSL'><option id='2iKBSL'><legend id='2iKBSL'></legend></option></th><b id='2iKBSL'></b><i id='2iKBSL'><noscript id='2iKBSL'></noscript></i><q id='2iKBSL'></q><select id='2iKBSL'></select><option id='2iKBSL'></option><optgroup id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'></big></optgroup><noframes id='2iKBSL'><acronym id='2iKBSL'><em id='2iKBSL'></em><td id='2iKBSL'><div id='2iKBSL'></div></td></acronym><address id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'></big><legend id='2iKBSL'></legend></big></address></noframes><ul id='2iKBSL'></ul><abbr id='2iKBSL'><p id='2iKBSL'><small id='2iKBSL'><bdo id='2iKBSL'><code id='2iKBSL'><i id='2iKBSL'><legend id='2iKBSL'></legend></i><sub id='2iKBSL'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='2iKBSL'></noscript><tr id='2iKBSL'></tr><select id='2iKBSL'><button id='2iKBSL'><dfn id='2iKBSL'><p id='2iKBSL'></p><q id='2iKBSL'></q></dfn></button><noframes id='2iKBSL'></noframes><b id='2iKBSL'></b></select><font id='2iKBSL'></font><option id='2iKBSL'></option><fieldset id='2iKBSL'></fieldset><noframes id='2iKBSL'><i id='2iKBSL'><div id='2iKBSL'><ins id='2iKBSL'></ins></div></i></noframes><tr id='2iKBSL'></tr><label id='2iKBSL'><small id='2iKBSL'></small><b id='2iKBSL'></b></label><noscript id='2iKBSL'><tr id='2iKBSL'></tr><div id='2iKBSL'></div><noscript id='2iKBSL'></noscript><tr id='2iKBSL'></tr></noscript><center id='2iKBSL'></center><dl id='2iKBSL'></dl><blockquote id='2iKBSL'></blockquote><pre id='2iKBSL'><dl id='2iKBSL'><noframes id='2iKBSL'><i id='2iKBSL'></i></noframes><dt id='2iKBSL'></dt></dl><label id='2iKBSL'><dfn id='2iKBSL'></dfn></label></pre><dir id='2iKBSL'></dir><strike id='2iKBSL'></strike><thead id='2iKBSL'></thead><span id='2iKBSL'></span><i id='2iKBSL'></i><font id='2iKBSL'></font><style id='2iKBSL'></style><font id='2iKBSL'></font><td id='2iKBSL'><select id='2iKBSL'><b id='2iKBSL'><address id='2iKBSL'><noscript id='2iKBSL'><acronym id='2iKBSL'></acronym></noscript></address><style id='2iKBSL'><tbody id='2iKBSL'></tbody></style></b></select><ul id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'></thead></ul></td><strike id='2iKBSL'><dt id='2iKBSL'></dt></strike><dfn id='2iKBSL'></dfn><dir id='2iKBSL'><b id='2iKBSL'></b><font id='2iKBSL'></font></dir><ul id='2iKBSL'></ul><q id='2iKBSL'></q><acronym id='2iKBSL'></acronym><center id='2iKBSL'><strong id='2iKBSL'></strong></center><ins id='2iKBSL'><label id='2iKBSL'></label><span id='2iKBSL'></span></ins><li id='2iKBSL'><blockquote id='2iKBSL'></blockquote></li><th id='2iKBSL'><table id='2iKBSL'></table></th><tfoot id='2iKBSL'></tfoot><ins id='2iKBSL'></ins><table id='2iKBSL'></table><noscript id='2iKBSL'><del id='2iKBSL'><ol id='2iKBSL'><center id='2iKBSL'><ul id='2iKBSL'></ul><div id='2iKBSL'></div></center></ol></del></noscript><strong id='2iKBSL'><legend id='2iKBSL'></legend><td id='2iKBSL'></td></strong><font id='2iKBSL'><font id='2iKBSL'></font></font><noscript id='2iKBSL'><em id='2iKBSL'><form id='2iKBSL'><sub id='2iKBSL'></sub></form><bdo id='2iKBSL'></bdo></em></noscript><address id='2iKBSL'></address><center id='2iKBSL'><del id='2iKBSL'></del><sup id='2iKBSL'></sup></center><kbd id='2iKBSL'></kbd><font id='2iKBSL'><b id='2iKBSL'></b><table id='2iKBSL'></table><blockquote id='2iKBSL'></blockquote></font><big id='2iKBSL'><q id='2iKBSL'><center id='2iKBSL'><button id='2iKBSL'></button></center></q></big><i id='2iKBSL'><form id='2iKBSL'><option id='2iKBSL'></option><dir id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'></thead></dir></form><tr id='2iKBSL'><strike id='2iKBSL'><noframes id='2iKBSL'><dl id='2iKBSL'></dl></noframes></strike><dt id='2iKBSL'></dt></tr></i><dfn id='2iKBSL'></dfn><tbody id='2iKBSL'></tbody><select id='2iKBSL'><dir id='2iKBSL'><noscript id='2iKBSL'><th id='2iKBSL'><strike id='2iKBSL'></strike><small id='2iKBSL'></small></th></noscript><tbody id='2iKBSL'><em id='2iKBSL'><optgroup id='2iKBSL'></optgroup><style id='2iKBSL'><tr id='2iKBSL'></tr><address id='2iKBSL'></address></style></em></tbody><code id='2iKBSL'><noscript id='2iKBSL'><ins id='2iKBSL'><font id='2iKBSL'></font></ins></noscript></code></dir><p id='2iKBSL'></p><dl id='2iKBSL'></dl></select><form id='2iKBSL'><bdo id='2iKBSL'></bdo><optgroup id='2iKBSL'><tbody id='2iKBSL'></tbody></optgroup><blockquote id='2iKBSL'><button id='2iKBSL'><pre id='2iKBSL'><li id='2iKBSL'><tfoot id='2iKBSL'><kbd id='2iKBSL'></kbd></tfoot><fieldset id='2iKBSL'><dd id='2iKBSL'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='2iKBSL'></table><span id='2iKBSL'><dl id='2iKBSL'></dl></span></blockquote></form><em id='2iKBSL'><small id='2iKBSL'><blockquote id='2iKBSL'></blockquote></small></em><tfoot id='2iKBSL'></tfoot><del id='2iKBSL'><pre id='2iKBSL'></pre></del><em id='2iKBSL'><acronym id='2iKBSL'><th id='2iKBSL'></th></acronym></em><fieldset id='2iKBSL'></fieldset><code id='2iKBSL'><noframes id='2iKBSL'></noframes></code><form id='2iKBSL'><optgroup id='2iKBSL'><dir id='2iKBSL'></dir></optgroup></form><strong id='2iKBSL'></strong><ins id='2iKBSL'><option id='2iKBSL'></option></ins><dd id='2iKBSL'></dd><span id='2iKBSL'><tbody id='2iKBSL'></tbody></span><strong id='2iKBSL'><pre id='2iKBSL'><form id='2iKBSL'></form></pre></strong><li id='2iKBSL'><abbr id='2iKBSL'><dir id='2iKBSL'></dir><acronym id='2iKBSL'></acronym></abbr></li><ol id='2iKBSL'></ol><strike id='2iKBSL'></strike><label id='2iKBSL'></label><legend id='2iKBSL'><address id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'><tr id='2iKBSL'></tr></thead></address><dt id='2iKBSL'></dt></legend><thead id='2iKBSL'></thead><ins id='2iKBSL'><big id='2iKBSL'></big></ins><kbd id='2iKBSL'></kbd><center id='2iKBSL'><acronym id='2iKBSL'></acronym><code id='2iKBSL'></code></center><ul id='2iKBSL'><pre id='2iKBSL'></pre></ul><style id='2iKBSL'><dt id='2iKBSL'><noframes id='2iKBSL'></noframes></dt><sub id='2iKBSL'></sub><b id='2iKBSL'><thead id='2iKBSL'></thead></b></style><center id='2iKBSL'></center><button id='2iKBSL'></button><bdo id='2iKBSL'><sub id='2iKBSL'><noframes id='2iKBSL'><blockquote id='2iKBSL'><q id='2iKBSL'><noscript id='2iKBSL'></noscript><dt id='2iKBSL'></dt></q></blockquote><noframes id='2iKBSL'><i id='2iKBSL'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <!-- header star--> <div class="header"> <div class="top w1000"> <div class="logo left"><a href="/" ><img src="/Public/Home/images/logo.jpg" alt="八䘪锁业-Logo"/></a></div> <div class="tel yahei"><div class="left com_tel"><img src="/Public/Home/images/img_01.jpg" alt="电话logo" />0755-23800800</div> <span class="show_code"> <img src="/Public/Home/images/img_02.jpg" alt="腾讯微信Logo"/><a href="/ktxxue/contact/26.shtml#weixin">官方微信</a> <div class="weixin_code"><img src="/Public/Home/images/img_31.jpg" alt="八䘪锁业-微信Logo"></div> </span> <div class="lagu"><a href="javascript:void(0)">中文</a> / <a href="/ktxxue/en/">English</a></div></div> <div class="box"> <div class="search"> <form action="/product_search1.shtml" method="post" > <input class="input_keyword" type="text" name="keyword" /> <input class="search_submit" type="submit" value="" /> <!-- <img id="submit_button" src="/Public/Home/images/img_03.jpg" alt="搜烦¢Ù囄¡‰‡"/> --> </form> <script> $(document).ready(function(){ $(".search_submit").click(function(){ var keyword=$("input[name=keyword]"); if(keyword==''){ alert("误‚¾“入关键词"); return false; } }); $(".show_code").hover(function(){ $(".weixin_code").toggle(); }); }); </script> </div> </div> </div> <div class="nav yahei"> <div class="w1000"> <ul> <li><a href="/">é¦? ™å?</a></li> <li><a href="/ktxxue/about/1.shtml">关于八䘪 </a> <div class="sec_nav"> <div class="sbox padding1"> <a href="/ktxxue/about/9.shtml">公司½Ž€ä»?/a><a href="/about/10.shtml">企业斅e‡åŒ–</a><a href="/ktxxue/about/11.shtml">品牌内涵¨</a><a href="/ktxxue/about/12.shtml">资质¡ù证书</a><a href="/ktxxue/about/13.shtml">公司荣誉</a><a href="/ktxxue/about/14.shtml">发展历程</a> </div> </div> </li><li><a href="/ktxxue/product_list_0/1.shtml">产品展示 </a> <div class="sec_nav"> <div class="sbox padding2"> <a href="/ktxxue/product_list_1/1.shtml">¾|‘络锁系刨Ž?/a><a href="/product_list_2/1.shtml">æ™ø™ƒ½¡Ñ锁系åˆ?/a><a href="/product_list_3/1.shtml">酒店锁系åˆ?/a><a href="/product_list_4/1.shtml">çŽÈ’ƒé—¨é”¾pÕdˆ—</a><a href="/ktxxue/product_list_5/1.shtml">指纹锁系刡¼?/a> </div> </div> </li><li><a href="/news_list_3/1.shtml">八䘪动æ€? </a> <div class="sec_nav"> <div class="sbox padding3"> <a href="/ktxxue/news_list_19/1.shtml">企业资讯</a><a href="/ktxxue/news_list_20/1.shtml">æ™ø™ƒ½é”æ–°é—?/a><a href="/news_list_28/1.shtml">防盗专题</a> </div> </div> </li><li><a href="/ktxxue/case_list_4/1.shtml">工程案例 </a> <div class="sec_nav"> <div class="sbox padding4"> <a href="/ktxxue/case_list_21/1.shtml">¾lå…¸æ¡¡¿ˆä¾‹</a><a href="/ktxxue/case_list_22/1.shtml">工程案例</a> </div> </div> </li><li><a href="/ktxxue/service/5.shtml">服务支持 </a> <div class="sec_nav"> <div class="sbox padding5"> <a href="/ktxxue/service/29.shtml">招商加盟</a><a href="/ktxxue/service/31.shtml">功能图标</a><a href="/ktxxue/service/32.shtml">下蝲中心</a><a href="/ktxxue/service/33.shtml">企业视频</a><a href="/ktxxue/service/34.shtml">ŒŽ¸è§é—®é¢˜</a> </div> </div> </li><li><a href="/ktxxue/solution_list_6/1.shtml">解决æ–ÒŽ¡ˆ </a> <div class="sec_nav"> <div class="sbox padding6"> <a href="/ktxxue/solution_list_23/1.shtml">酒å¦çº—¾|‘络门锁½Ž¡ç†è§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ</a><a href="/ktxxue/solution_list_24/1.shtml">æ™ß@‚€Éñ«Fø™ƒ½å®¶å±…联å¨uŠ¨é—¨é”½Ž¡ç†è§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ</a><a href="/ktxxue/solution_list_25/1.shtml">其他门锁¾pȝ»Ÿ½Ž¡ç†è§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ</a> </div> </div> </li><li><a href="/ktxxue/contact/7.shtml">联系八䘪 </a> <div class="sec_nav"> <div class="sbox padding7"> <a href="/ktxxue/contact/26.shtml">联稏³»æ–¹å¼</a><a href="/ktxxue/contact/27.shtml">在线留言</a><a href="/ktxxue/rec_list/1.shtml">人才¡ï招聘</a> </div> </div> </li> <li><a rel="nofollow" href="">八䘪商城</a> <div class="sec_nav"> <div style="margin-left:322px;padding-left:50%;"> <a rel="nofollow" href="">天猫商城</a> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- header end--> <!-- main star--> <div class="main"> <!-- <div class="banner1" style="background:url(/Uploads/ads/original_img/54c6f15ba168b.jpg) top center no-repeat; width:100%; height:288px"></div> --> <div class="line"></div> <div class="bg"> <div class="w1000 bg2" style="margin-bottom:30px "> <div class="left_nav yahei"> <div class="left_tit yahei"> <h3>解决æ–ÒŽ¡ˆ<br /><em>Solution</em></h3> </div> <div class="nn_nav"> <ul> <li><a href="/ktxxue/solution_list_23/1.shtml">酒店¾|‘络¨}门锁½Ž¡ç†è§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ</a></li><li><a href="/ktxxue/solution_list_24/1.shtml">æ™ø™ƒ½å®¶å±…联动门锁½Ž¡ç†è§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ</a></li><li><a href="/ktxxue/solution_list_25/1.shtml">其他门锁¾pȝ»Ÿ½Ž¡ç†è§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ</a></li> </ul> </div> <div class="case"> <span>案例¨è展示</span><a href="/ktxxue/case_list_21/1.shtml"><img src="/Public/Home/images/img_24.jpg" /></a> </div> <div class="case_list"> <ul> <li><img src="/Uploads/art/f93ae24f43396f35d5941b7937accae5.jpg" /> <a href="/ktxxue/case_view_21/43.shtml">成都青山逸品</a> <p></p> </li> <li class="mo"><img src="/Uploads/article/original_img/1419558392.jpg" /> <a href="/ktxxue/case_view_22/53.shtml">òq¿å…ƒ ¾˜ æ±ŸåŠå²›</a> <p></p> </li> </ul> </div> <div class="cont"> <ul> <a href="/ktxxue/contact/26.shtml"> <li><img src="/Public/Home/images/img_27.jpg" /> <Div class="cont_p">招商¡í电话<br /><em>0755-23800800</em> </Div> </li></a> <a href="/ktxxue/solution_list_6/mailto:babailsuo@163.com"> <li><img src="/Public/Home/images/img_26.jpg" /><Div class="cont_p">é‚?½Ž?br /><em> babailsuo@163.com </em> </Div> </li> </a> <li><img src="/Public/Home/images/img_25.jpg" /><Div class="cont_p">销售地址<br /><em>深圳ŒŽ‚宝审á‰åŒºåˆ›ä¸šä¸€è·¯å®å‘中心大åŽ?4æ¥?3A09</em> </Div></li> </ul> </div> </div> <div class="right_main"> <div class="rit yahei"> <span>您当前位¾|®ï¼š<a href="/">首页</a> > <a href="/ktxxue/solution_list_6/1.shtml">解决æ–ÒŽ¡ˆ</a> > <a href="#">酒店¾|‘络门锁½Ž¡ç†è§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ</a></span><em>解决æ–ÒŽ¡ˆ</em> </div> <div class="fz_list yahei"> <ul> <li> <img src="/Uploads/article/original_img/1418284318.jpg" style="width:153px;height:143px;" /> <h4><a href="/ktxxue/solution_view_6/66.shtml">æ™ø™ƒ½å®¶å±…联动门锁½Ž¡ç†è§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ</a></h4> <p> 八䘪æ™ø™ƒ½é”ä¸šæœß@µÚ¶þ¼þŒšÎï‰æœºçš„集成和融合了多家家居网¾lœçàÛ³»¾lŸï¼Œç¯å…‰æŽ§åˆ¶¾pȝ»Ÿä»¥åŠ¾|‘络家电½{‰å¤š¿Ué«˜¾_‘Ö°–çš„ç³»¾lŸäñ”品,引领着晡þø™ƒ½å®¶å±…¾pȝ»Ÿçš„æ—¶ä»?.. <a href="/ktxxue/solution_view_6/66.shtml">查看详情>></a> </p> </li><li> <img src="/Uploads/article/original_img/1418284337.jpg" style="width:153px;height:143px;" /> <h4><a href="/ktxxue/solution_view_6/68.shtml">无线¾|‘络æ™ø™ƒ½é…ÀäÀä’店½Ž¡ç†¾pȝ»ŸåŠé—¨é”?/a></h4> <p> 両ǖ界首创åQŒå…¨çƒä¸“åˆ?充分利用IT¾|‘络和ç¡û£æ„Ÿåº”技æœ?改变了传¾lŸé…’店的½Ž¡ç†˜qè ¥æ¨¡å¼,资金˜qè{模式,提升了酒店系¾lŸç®¡ç†æ°´òq›_’Œå±?.. <a href="/ktxxue/solution_view_6/68.shtml">查看详情>></a> </p> </li><li> <img src="/Uploads/art/9c4cd07e45d51384752b1b73966643e8.jpg" style="width:153px;height:143px;" /> <h4><a href="/ktxxue/solution_view_6/86.shtml">公租戉K—¨é”ç³»¾lŸè§£å†Ïx–¹æ¡?/a></h4> <p> 买房˜q¡þ˜æ˜¯¿UŸæˆ¿åQŸè¿™ä¸ªé—®é¢˜è®©æ— æ•°â€œåˆšÄãÒªß`¿¹ÎÒ需”们¾U ç»“不已。ä¡ú½†ä¸“家坦言åQŒâ€œä¹°æˆÕF¸å¦‚租戎쀝观念在未来5è‡?0òq´æˆ–成主‹¹ãÉÙÖ÷€‚å…¬¿UŸæˆ¿çš„需求ä¡Ñ¹Ÿ... <a href="/ktxxue/solution_view_6/86.shtml">查看详情>></a> </p> </li><li> <img src="/Uploads/article/original_img/1418287559.jpg" style="width:153px;height:143px;" /> <h4><a href="/ktxxue/solution_view_6/87.shtml">短租æˆÑ€é…’¡Ó店式公寓、家庭旅馆门锦ïåŠè§£å†³æ–ÒŽ¡ˆ</a></h4> <p> 短租æˆÑ€é…’店塼¼å…¬å¯“、家庭旅馆完¾ŸŽå®žçŽ°åœ¨¾U‰K¢„定后手机¡þ接收开门密码,入住旉™—´åˆ°è¾¾åŽï¼Œå…¥ä½ç›¨Ž¸åº”酒店公寓åQŒè¾“入密ç ?感应íw«ä†¾è¯å³... <a href="/ktxxue/solution_view_6/87.shtml">查看详情>></a> </p> </li><li> <img src="/Uploads/article/original_img/1419819940.jpg" style="width:153px;height:143px;" /> <h4><a href="/ktxxue/solution_view_6/106.shtml">二房东门锁系¾lŸè§£å†Ïx–¹æ¡?/a></h4> <p> 买房˜q˜æ˜¯¿UŸæˆ¿åQŸè¿™ä¸ªé—®é¢˜è®©æ— æ•°â€œåˆšéœ€â€ä»¬¾U ç»“不已。但专家坦言åQŒâ€œä¹°æˆÕF¸å¦‚租戎쀝观念在未来5è‡?0òq´æˆ–成主‹¹ã€? ¿UŸèµæˆ¿çš„ä¸?.. <a href="/ktxxue/solution_view_6/106.shtml">查看详情>></a> </p> </li> </ul> </div> <div class="page"> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- main end--> åŸ?!-- footer star--> <div class="footer"> <div class="link yahei"> <div class="w1000"> <span class="left"><a href="/ktxxue/sitemap.shtml">¾|‘站地图</a> <a href="/ktxxue/product_list_0/1.shtml">防盗门锁</a> <a href="/ktxxue/rec_list/1.shtml">人才¦æ招聘</a> <a href="/ktxxue/contact/27.shtml">在线留言</a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank">官方微博</a> <a href="/ktxxue/solution_list_6/tencent:/message/?uin=623754059&Site=八䘪æ™ø™ƒ½è®‘Ö¤‡&Menu=yes" >QQ咨询</a></span> <div class="kf">招商热线åQ?008006800</div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="footer2"> <div class="f_pic fl"> <a href="/" title="八䘪锁业"> <img src="/Public/Home/images/logo.jpg" alt="八䘪锁业" title="八䘪锁业" /></a> </div> <div class="f_wz fl"> <span class="fz_company">深圳ŒŽ‚八佦î°æ™ºèƒ½é”ä¸šæœ‰é™å…¬å?/span> <br /> ç”?i></i>话:<span class="fz2_phone">0755-23800800</span><br /> é‚?i></i>½Ž±ï¼š<span class="fz_email">babailsuo@163.com</span> <em></em><br /> åœ?i></i>址åQ?span class="fz_address">深圳ŒŽ‚光明新区白èŠÞq¤¾åŒºç™½èŠ±å›­è·¯å…«ä½°å¡Ì·¥ä¸šå›­Aæ ?/span> </br> </div> <div class="code fr"> <img src="/Public/Home/images/img_31.jpg" alt="八䘪锁业" title="八䘪锁业" /> </div> </div> </div> <div class="w1000"> <div class="copy yahei"> <p><!-- 800lock.com Baidu tongji analytics --> Copyright © 2014-2018 深圳¶øÎҌŽ‚八佰智能锁业有限公å?版权所æœ?¾_¤ICPå¤?4037215å?技术支持:互诺¿U‘技 <a rel="nofollow" href="" target="_blank"><img src="/solution_list_6/images/chinadmoz8015.gif" border=0 width=80 height=15 alt="DMOZ目录åQŒæ”¶å½¡ï•å„¾cÖM¼˜¿U€¾|‘ç«™" align=absmiddle /></a></p> <p>友情链接åQ?a target="_blank" href="http://www.zzcymc.com/" >沛_—门窗</a>  <a target="_blank" href="http://zhinengsuobaike.com/" >æ™ø™ƒ½é”ç™¾¿U?/a>  <a target="_blank" href="http://www.csyjx.com/" rel="nofollow">长沙建材家具åŸ?/a>  <a target="_blank" href="http://www.hnluomansi.com" >无锁孔防盗门é”?/a>  <br><a target="_blank" href="http://www.jiangjianye.com/" >北京装修¨‘设计</a>  <a rel="nofollow" target="_blank" href="" >æ°´æ܇厂家</a>  <a rel="nofollow" target="_blank" href="" >中国门业¾|?/a>  <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.solaiot.com" >æ™ø™ƒ½å®¶å±…</a>  <a rel="nofollow" target="_blank" href="" >定制家具加盟</a>  <a rel="nofollow" target="_blank" href="" >智慧用电</a>  <a rel="nofollow" target="_blank" href="" >晋江装修</a>  <a rel="nofollow" target="_blank" href="" >中山装修公司</a>  <a rel="nofollow" target="_blank" href="" >木门加盟</a>  <a target="_blank" href="/">æ™ø™ƒ½é”?/a> <br><br><script id="ali-ta-embed-script" src="//u.alicdn.com/js/5v/run/ta/embed.js?e=360" type="text/javascript" data-token="ID1EUHtxvKs2L8jxR_4FtzCMeGjBVlSzs0AtXQe4nURPrQ*" ></script> </div> </div> </div> <!-- footer end--> <!-- Baidu Button BEGIN 癑ֺ¦åˆ†äín开å§?--> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=slide&img=2&pos=left&uid=774763"></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <!-- Baidu Button END 癑ֺ¦åˆ†äín¾l“束 --> <div class="scrollsidebar" id="hhService"> <div class="side_content"> <div class="side_list"> <div class="side_title"> <a title="隐藏" class="close_btn"><span>关闭</span></a></div> <div class="side_center"> <div class="qqserver"> <p> <a rel="nofollow" title="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消¡îæ? href="" target="_blank"> <img src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:2320236127:51" alt="¾lç†ž®ç¨‰Ÿ">¾lç†ž®ç‰Ÿ</a></p> <p> <a rel="nofollow" title="点击˜q™é‡Œ¾l¦· ™æˆ‘发消æ? href="" target="_blank"> <img src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:1030761252:51" alt="¾lç†ž®å ">¾lç†ž®å </a></p> <p> <a rel="nofollow" title="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ? href="" target="_blank"> <img src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:807081882:51" alt="¾lç†ž®åˆ˜">¾lç†ž®åˆ˜</a></p> <p> <a rel="nofollow" title="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ? href="" target="_blank"> <img src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:2068934107:51" alt="¾lç¡»†ž®å‘¨">¾lç†ž®å‘¨</a></p> <p> <a rel="nofollow" title="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ? href="" target="_blank"> <img src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:3478987504:51" alt="售后客服">售后客服</a></p> <p> <a title="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ? href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2995498075&site=qq&menu=yes" target="_blank"> <img src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:2995498075:51" alt="技术支æŒ?>技术支æŒ?/a></p> </div> <strong>咨询热线åQ?br>0755-23800800</strong><div class="msgserver"> <p><a href="/ktxxue/contact/27.shtml">在线留言</a></p> </div> </div> <div class="side_bottom"> </div> </div> </div> <div class="show_btn"><span>在线¾lç†</span></div> </div> </body> </html>